sabato 28 giugno 2008


Sottoscrivi con Bloglines


Nel Colleggio dei Conti Testasecca
in Caltanissetta


Ci passu sempre vicino addu culleggiu anticu,
Ca mi vitti silenziusu carusiddu
assimi a tanti suli orfanelli,
picchì lu patri e la matri ci mancava
e li parinti luntani, purtati l’avivanu ni lu cunventu.

Ci pinsu sempre a ddi monachi di niguru vistuti,
quannu m’arriciviru ni li vrazza,
comu fossi statu un figliuzzu diddi ritruvatu,
tantu mi sbattivanu a dritta e a manca,
tantu mi dittiru ,d’amuri, ddi sorelli mai scurdati.

Timpi fuiuti, ca tignu ancora ni la menti,
vissuti d’un nuccenti senza matri,
ca m’avissi datu tutta la so vita,
cu un sulu patri ca tantu mi pinsava e sustiniva,
anchi si navota a simana mi viniva a truvari .

Ci pinsu ancora a ddu colleggiu Testasicca,
accussi superbu , cu li curritura lunghi ,
cu li me cumpagni ca suffrivanu di stenti,
ca dda ci stavanu picchì nun’avivanu nenti,
mentri iu c’aviva u patri sulu , m’aviva adattari a ddi turmenti.

Quannu arrivava la bedda primavera ,
ni la campagna vicina ni purtavanu li sorelli
a passari na iurnata, pi svariari o pi iucari,
mentr’ iu,vivinnu ddu timpu, cuntentu, affunnava li me manu,
fra papaveri russi e campanelli.

Quannu po, lu suli ni dda campagna tracuddava,
stanchi, riturnavamu ni lu colleggiu,
ed iu, felici e suddisfattu,
all’istanti m’addurmisciva ,
sunnannumi ddi sciuri profumati

e dda iurnata bedda ;
Lu sabatu ca stava p’arrivari,
e li festi di natali luntani ancora,
eranu un signali ca me patri
a casa,ni li vacanzi, m’aviva a purtari.

Mi sunnava la bedda festa, di natali
e chiddu ca c’era ni dda *strata a foglia* ,
li nuveni adorni di murtidda,
di frutta frisca, ca pariva di marturana,
e li zampugnara,ariusi, ca sunavanu cu stentu,

pi lu vinu ca tinivanu ni la menti,
mentri iu cuntentu ,vistitu a novu
e la manu affirrata a ddu me patruzzu,
pinsava, ni lu sonnu, a l’orfanelli du culleggiu,
senza nuddu, ni ddi festi ,putivanu dari la manu sulu a li sorelli .-

Aaronn22/06/08 14.59.52

Nessun commento: